Executive Committe

Current
           President - Dhaval Shah
           Past President - Nutan Parikh
           Vice President - Priti Narula
           Treasurer - Dipti R Shah, Prashant Bharucha
           Secretary - Himanshu Shah
           Cultural Coordinator - Savita Dixit
           Sponsorship Coordinator - Ritu Joshi
           Membership/PR - Sandeep Reddy
           Education/CME - Rajat Sood, Abhinav Sinha
           Community Events - Sudhir Khemka
           Auxiliary - Sarita Daulat, Reshma Shah, Bharti Sharma, Monisha Saxena, Savita Kaushal
           Advisory - Rajesh Shrotriya, Dhiraj Narula, Vishweshwar Ranga
 
Future (2019)
           President - Amit Valera
           President Elect - Dhiresh Joshi
           Vice President - Priti Narula
           Co-Treasures - Prashant Bharucha & Dhaval Shah
           Co-Secretaries - Vikas Sayal & Sudhir Khemka
           Sponsorship Chair- Shanker Dixit
           Auxiliary Chairs - Puja Valera & Sarita Daulat
           Membership Chair - Abhinav Sinha
           Dentist Chair - Deep Dhillon
           Advisory Chair - Rajesh Shrotriya
           Allied Health Chair - To be Proposed
           CME Chair - To be Proposed